วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

รายชื่อนักเรียนดุริยางค์ทหารบก


รายชื่อนักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2551

ลำดับ ชื่อ-สกุล เครื่องมือดนตรี

1 นดย.ภัทรพงศ์ เมฆลอย Tenor Saxophone
2 นดย.ธนภัทร์ มณีวรรณ F-Horn
3 นดย.ธนวัฒ์ มณีวรรณ Tuba
4 นดย.ณฐาภพ ทิพย์เณร Flute
5 นดย.พิสิทธิ์ ปัดชานิตย์ Alto Saxophone
6 นดย.จิระศักดิ์ ดวงจ่าดอก Tuba
7 นดย.กฤษณะ พักพำนัก Trombone
8 นดย.นัฐพล อัศกุล Alto Saxophone
9 นดย.อนุรักษ์ ตั้งอมตกุลชัย Percussion
10 นดย.ศุภพัฒน์ ทัศนจำรูญ Clarinet
11 นดย.ณัฐวุฒิ สังฆัสโร Tuba
12 นดย.เจษฎารัฐ ผลดี Trumpet
13 นดย.สกุลพรหม พรหมจารีย์ Tenor Saxophone
14 นดย.บัณฑิต ธนสารกุล Trumpet
15 นดย.วสันต์ สุวรรณธรรม Alto Saxophone
16 นดย.ณัฐพล นันทกิจโกมล F-Horn
17 นดย.จามิกร ประวรรณรัมย์ Trumpet
18 นดย.ปัททวี ปัทมะเสวี Euphonium
19 นดย.โฆษิต ร่มโพธิ์ชี Trombone
20 นดย.ศักรนันท์ ชุ่มปาน F-Horn
21 นดย.วรวุฒิ พุทธโกศา Trumpet
22 นดย.ธาณินทร์ รณหงษา Baritone Saxophone
23 นดย.สมิทธิ์ ทีติเนตร Trumpet
24 นดย.ฮาริส บุญพิศ Percussion
25 นดย.พงษ์พิทักษ์ ไตรยมาตย์ Trumpet
26 นดย.ณัฐวุฒิ กุดนอก Euphonium
27 นดย.ปฎิพัทธิ์ จันทร์ศรีทอง Trombone
28 นดย.อดิศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์ Clarinet
29 นดย.สถิตย์ ก๋าใจ Percussion
30 นดย.พิริยะ จิตรภักดี Euphonium
31 นดย.ฉัตรเพชร กาญจนา Trombone
32 นดย.จเร ไพรัตน์ Tenor Saxophone
33 นดย.อำพล วิมลพันธ์ Alto Saxophone
34 นดย.ณัฐพงษ์ โนเปือย Alto Saxophone
35 นดย.ชยังกูร กลับประดิษฐ Euphonium
36 นดย.หญิง ศศิภา ใยเจริญ Violin
37 นดย.หญิง วรัมพร บ้านคุ้ม Violin
38 นดย.หญิง เมธินี จูจันทร์ Violin
39 นดย.หญิง อารัชฌยา ศาลาดี Flute
40 นดย.หญิง รุ่งทิวา ฮับหลี Clarinetรายชื่อนักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2551
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือดนตรี
1
นดย.กรณ์ดนัย กลาสี
Euphonium
2
นดย.ไกรวิชญ์ สิงหรัตน์
Euphonium
3
นดย.ชินดนัย กิจก้องขจร
Tuba
4
นดย.เชิดศักดิ์ แพ่งกลิ่น
Alto Saxophone
5
นดย.ธรรมการ ปาลวัฒน์
Alto Saxophone
6
นดย.ปรเมษฐ์ ผูกทอง
Tenor Saxophone
7
นดย.พงศธร มิ่งมิตร
Clarinet
8
นดย.พัชรพงษ์ มีกลิ่นหอม
Trombone
9
นดย.รัชพล ปอประสิทธิ์
Trombone
10
นดย.วัชรพล เย็นขัน
Percussion
11
นดย.วาทิต โสภาภาร
Alto Saxophone
12
นดย.วุฒิชัย อินมี
Euphonium
13
นดย.ศิวา อวยพรสวัสดิ์
Clarinet
14
นดย.สิทธิชัย คำเอก
Euphonium
15
นดย.สุรเชษฐ์ ใจปิง
Alto Saxophone
16
นดย.อภิเชษฐ์ โพธิ์สวัสดิ์
Trumpet
17
นดย.หญิง กีรติกร พรหมเดเวช
Alto Saxophone
18
นดย.หญิง จารุวรรณ เสียงเพราะ
Clarinet
19
นดย.หญิง ภาณุมาศ ตะโกม่วง
Euphonium
20
นดย.หญิง สวรรยา ถนัดกล
Flute
21
นดย.หญิง ธนิษฐา กาญจนานิจ
Clarinet
รายชื่อนักเรียนดุริยางค์ทหารบกชั้นปีที่ 6 หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2551
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
เครื่องมือดนตรี
1
นดย.กฤษกร นรรัตน์
Trumpet
2
นดย.กฤษฎา อัฐิ
Trumpet
3
นดย.กวินทร์ หลีสกุลวานิช
Clarinet
4
นดย.กิตติพงศ์ มธุรสาทิส
Tenor Saxophone
5
นดย.ขจรศักดิ์ พรหมประดิษฐ์
Trombone
6
นดย.คทาวุธ สัมฤทธิ์
Trombone
7
นดย.จาตุรงค์ หาสินปี
Trombone
8
นดย.จิระยุทธ จอมปวง
Trombone
9
นดย.ชนกานต์ น้อยโสภา
Percussion
10
นดย.ชานนท์ สงัดศรี
Euphonium
11
นดย.ทศพล สว่างแก้ว
Clarinet
12
นดย.ธรรมกีรติ แสนช่าง
Clarinet
13
นดย.ธานินทร์ แสนประดิษฐ์
F-Horn
14
นดย.ธีระพงษ์ กรมภักดี
Bassoon
15
นดย.นัฐภาคย์ ไหลประเสริฐ
Trumpet
16
นดย.นิติยะ คำสอน
Clarinet
17
นดย.พีรพัฒน์ หมั่นจิตร์
Flute
18
นดย.ภาคภูมิ อินทร์เอี่ยม
Trombone
19
นดยภาณุ วงศ์ราช
Clarinet
20
นดย.วงศกร ภู่หัสดร
Clarinet
21
นดย.วธัญญู พูลนาผล
Flute
22
นดย.วาณิช ราชาเดช
Trombone
23
นดย.วัชรพล เพ็ชรพราว
Cornet
24
นดย.ศุภณัฐ หมีเอี่ยม
Cornet
25
นดย.สามารถ ฟักภูทอง
Fugal Horn
26
นดย.สุภชา พลศิลป์
Alto Saxophone
27
นดย.สุมิตร มั่งมี
Flute
28
นดย.อิศราวุธ ฉวีวรรณ
Trumpet
29
นดย.ไอศวรรย์ พุ่มกล่อม
Clarinet
30
นดย.หญิง กรกัญจน์ เกตุพันธุ์
Clarinet
31
นดย.หญิง รุ่งศิริ แก้ววิเชียร
Trumpet
32
นดย.หญิง วันทนีย์ บุญเจริญ
Trombone
33
นดย.หญิง ศจีรัตน์ พรรณกมล
Clarinet
34
นดย.หญิง ศุภมาศ หน่อแดง
Flute
35
นดย.หญิง สริตา จินดาอินทร์
Piano
36
นดย.หญิง สุรัสวดี ภูคำศักดิ์
Flute
37
นดย.หญิง อรอนงค์ โมอ่อง
Alto Saxophone
38
นดย.สุชาติ พลศิลป์
Baritone Saxophone